گروه صنعتی اندیشه

نیازسنجی دوره ای و یا موردی آموزش در میان پرسنل و ارتباط با مراكز آموزش صنعتي و علمي معتبر داخلي و خارجي به منظور گسترش و بهبود در سازمان، آموزش و بالا بردن سطح تعليمات ، مهارت كاركنان و فراهم آوردن تكنولوژي پيشرفته آموزش بر طبق نياز هاي شركت از مهم ترين وظايف اين واحد است.