گروه صنعتی اندیشه

آموزش

وظيفه اين واحد برقراري ارتباط با مراكز آموزش علمي و صنعتي معتبر داخلي و خارجي جهت ايجاد و توسعه سازمان يادگيرنده و ارتقاء سطح دانش . مهارت كاركنان از طريق ارائه آموزش تكنولوژي هاي روز دنيا مطابق با نياز شركت مي باشد.