مجموعه کیسه هوای پراید


نام محصول


کد كالا

1.مجموعه مونتاژ شده کیسه هوای راننده X100

15010001

2.مجموعه مونتاژ شده کیسه هوای سرنشین X100

15011001

3.مجموعه غربیلک فرمان ایربگ دار X100

15012001

4.واحد کنترل الکترونیکی دو ایربگ اندیشه طرح ACU) X100 )

15013005

5.واحد کنترل الکترونیکی تک ایربگ اندیشه طرح ACU) X100 )

15013006

6.دسته راهنما مونتاژ شده طرح x100

15015001

7.کلید غیر فعال کننده کیسه هوای سرنشین طرح x100

15016001

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan