مجموعه ایربگ 206و207


نام محصول


کد كالا

1.مجموعه مونتاژ شده کیسه هوای راننده 206

15010002

2.مجموعه مونتاژ شده کیسه هوای سرنشین 206

15011002

3.مجموعه غربیلک فرمان ایربگ دار 206

15012002

4.جعبه الکترونیک کیسه هوا (ACU206)

15013002

5.رابط هرزگرد 206

15015002

6.مجموعه مونتاژ شده کیسه هوای راننده 207

15010006

7.مجموعه  مونتاژ شده کیسه هوای سرنشین 207

15011006

8.مجموعه غربیلک فرمان ایربگ دار 207

15012009

9.رابط هرزگرد 207

15015003

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan