واحد رنگ پودري

 در اين بخش با استفاده از عمليات سطح شامل شستشو و پوشش فسفاته روي، قطعات فلزي آماده پاشش رنگ پودري مي شود. پس از پاشش، قطعات بطور اتوماتيك در كوره پخت توسط كانواير هدايت مي شوند.سرعت، كيفيت بالا  و  آلوده نكردن محيط زيست از ويژگي هاي اين سيستم رنگ است.

 

Copyright © 2014 Andisheh Group Co. All rights reserved.

Powered By : Websazan