گروه صنعتی اندیشه
تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

 

همراه با دیگر قسمت ها، واحد تحقیق و توسعه شرکت اندیشه فعالیت های خود را بر بهینه سازی کل سیستم، طراحی محصولات جدید و بهبود کیفیت محصولات موجود متمرکز کرده است.
تاکنون تغییراتی در خطوط مونتاژ و فرایند تولید به منظور بالا بردن همزمان کیفیت و کمیت محصولات انجام گرفته است.
نرم افزار های مورد استفاده: Catia و Is Dyns و  pam crash Mold Flow و …