گروه صنعتی اندیشه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه دو فرآیند همزاد هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوریهای فنی است. نو آوری هایی که به خلق محصولات و فرآیندهای جدید ختم می شوند اغلب نتیجه تحقیق و پژوهشی است که از یک ایده آزمایشگاهی ریشه میگیرد و پس از تولید نمونه آزمایشی ، تست و برآورده سازی همه نیازهای مشتری به تولید انبوه میرسد.

فرآیند از ایده تا محصول توسط کارشناسان تحصیل کرده و مجرب گروه صنعتی اندیشه با استفاده از نرم افزارهای بروز دنیا در محیطی کا ملا علمی– تخصصی و بر اساس استاندارد های بین المللی در حال انجام است.