گروه صنعتی اندیشه

واحد توسعه IT در دو حوزه عمده در جهت پیشبرد هدف بکارگیری و گسترش هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در گروه صنعتی اندیشه فعالیت می کند. حوزه نخست تحلیل، طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری مورد نیاز واحدهای تولیدی و ستادی سازمان با هدف گسترش اتوماسیون در اجرای فرآیندهای موجود است. حوزه دوم فعالیت ها، ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری کلیه سیستم های نرم افزاری توسعه یافته توسط این واحد را در بر می گیرد.