اندیشه

تکوین محصولات جدید

اهم فعاليتهاي واحد مهندسي و تكوين محصول شركت انديشه بصورت كلي شامل طراحي و تكوين يا طراحي با كمك الگوبرداري و مهندسي معكوس محصولات و فرآيندهاي جديد و همچنين بهبود طرحها و فرآيندهاي موجود، برنامه ريزي و كنترل فعاليتها و پروژه هاي تعريف شده مرتبط، همكاري در رفع ايرادات پديد آمده محصولات موجود، مشاركت در مباحث مهندسي تامين، قالبسازي،كيفيت و توليد، نمونه سازي و اخذ تاييديه هاي مهندسي، ساخت و طراحي فيكسچرها و مشاركت با شركاي خارجي پروژه هاي تكوين و مهندسي مي باشد. بيشتر فعاليتهاي اين واحد بر مبناي پروژه تعريف شده و تيم اختصاص يافته به پروژه ها مسئول پيشبرد آن مي باشد.

تشکیل دهندگان اين واحد شامل مسئول پروژه هاي مهندسي، تيم تكوين محصولات كاملا جديد، تيم مهندسي و تكوين محصولات موجود، مسئول طراحي فيكسچرها، مسئول خودكفايي محصولات موجود و مسئولين مدارك فني مي باشد.