اندیشه
گروه صنعتی اندیشه
فراپیچی

فنرپیچی

 

با توجه به اهمیت بالای ویژگی های فنی فنرهای پیچشی کمربند، جهت کنترل کامل این ویژگی های مهم و همچنین جلوگیری از خروج ارز، این واحد برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.