اندیشه

مونتاژ ایربگ

 

این واحد به عنوان اولین خط مونتاژ ایربگ در کشور در سال 2012 راه اندازی شده و همه ماشینهای اروپایی مورد استفاده در خط تولید ماژول های PAB و DAP می باشند. ظرفیت تولید در فاز اول 500000 مجموعه PAB و DAB در سال است.