اندیشه

مونتاژ جك بازويي

اين بخش شامل چندين واحد مجزا با استفاده از خطوط اتوماتيك و نيمه اتوماتيك جهت مونتاژ و بسته بندي محصولات مختلف نظير كمربند ايمني خودرو ، ايربگ راننده و سرنشين خودرو ، كيسه هوا خودرو ، رابط هرز گرد، ACU و غربيلك فرمان خودرو با ظرفيت توليد سالانه به شرح ذيل ايجاد گرديد:

  • 500،000 ست ايربگ
  • 500,000 ست كيسه هوا
  • 500,000 عدد ACU
  • 500،000 عدد رابط هرزگرد
  • 1،000،000 عدد غربيلك فرمان خودرو
  • 1,000,000 ست كمربند ايمني