اندیشه
مونتاژکمربند

مونتاژ کمربند

 

در این واحد از ماشین های اروپایی جهت تولید کمربند های ساه، لود لیمیترو پیش کشنده در سه خط تولید استفاده می شود. ظرفیت تولید، 4 میلیون کمربند در سال می باشد.