گروه صنعتی اندیشه

مونتاژ ACU و کلاک اسپرینگ

 

در این واحد دو محصول الکترونیک و حساس مربوط به تکنولوژی ایمنی خودرو تولید می شوند. دانش فنی مربوطه برای اولین بار در کشور وارد شده است.