گروه صنعتی اندیشه

مونتاژ کمربند

مونتاژ قفل

مونتاژ ایربگ

مونتاژ غربیلک فرمان

مونتاژ قطعات برقی

مونتاژ چرم دوزی

مونتاژ ریل تنظیم ارتفاع-جک بازویی