گروه صنعتی اندیشه

ارائه خدمات جاري فناوري اطلاعات و ارتباطات و نگهداري و مدیریت کلیه سيستمهاي سخت افزاري ، نرم افزاري و شبکه را بر عهده دارد و هچنین خرید، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات از طریق این واحد صورت می پذیرد.